Privatumo politika

UAB "Šilumta", juridinio asmens kodas 303350877, adresas Būgnininkų g. 18, LT-46489 Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT100008729918 (toliau Bendrovė arba Mes), įmonei priklausančioje www.katilita.lt svetainėje yra renkami ir valdomi Jūsų (toliau Naudotojas) asmeniniai duomenys.

Ši Privatumo politika yra skirta pateikti infomaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko ir saugo Jūsų duomenis, Jums naudojant E-parduotuve.

Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą, kiek tai susiję su Jūsų naudojimusi E-parduotuve, nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.

Asmens duomenys - reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę. Tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys:
• Pirkėjo vardas ir pavardė;
• Pirkėjo kontaktiniai duomenys - elektroninio pašto adresas ir telefono numeris, adresas;
• Pirkėjo pristatymo duomenys - adresas, kuriuo bus pristatomos prekės ar kitas Pirkėjo pasirinkimas dėl prekių pristatymo / atsiėmimo;
• Pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas ir įvesti mokėjimo duomenys;
• Jūsų E-parduotuvėje atliktų užsakymų istoriją;
• Tinklo ir vietos duomenis, kai juos suteikiate;
• Jūsų užklausų ir nusiskundimų istoriją;
• kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Jūs pasidalinote lankydamasis elektroninėje parduotuvėje.

Asmens duomenų tvarkymas - reiškia bet kokią su asmens duomenimis atliekamą operaciją (tokią kaip - informacijos rinkimas, redagavimas, keitimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, užklausų pateikimas, archyvavimas ir pan.).
Duomenų valdytojas – UAB „Šilumta“, juridinio asmens kodas 303350877, adresas Būgnininkų g. 18, LT-46489, Kaunas, PVM mokėtojo kodas LT100008729918.
Duomenų subjektas - bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kurio duomenis tvarko Bendrovė.
Internetinė parduotuvė: www.katilita.lt

Jūsų asmens duomenų tvarkymas naudojantis E-parduotuve ir lankantis Svetainėje:
- Pateikdamas duomenis Bendrovei, Duomenų subjektas sutinka, kad Asmens duomenys būtų naudojami Bendrovei siekiant užtikrinti E-parduotuvės funkcionavimą Duomenų subjekto pageidaujamais tikslais.
Jūsų asmens duomenis Bendrovė tvarko šiais pagrindai:
- Bendrovė gauna aiškiai išreikštą Jūsų sutikimą tvarkyti Jūsų duomenis tokiu būdu, t.y. kai Jūs sukuriate Naudotojo paskyrą;
- Jūs atliekate užsakymą E-parduotuvėje, kuris yra priimamas ir vykdomas, tokiu būdu sudarant sutartį su Jumis ir ją vykdant;
- taip pat tais atvejais kai Bendrovė turi tvarkyti Jūsų duomenis turėdama teisinę pareigą;
- yra įgyvendinami Bendrovės teisėti interesai. Mes tvarkysime Jūsų Asmens duomenis, jeigu tam turime teisėtą interesą ir toks duomenų tvarkymas nepažeidžia

 

Jūsų interesų ir teisių apsaugos

Bendrovė Jūsų duomenis tvarko šiais tikslais:

- Efektyviam, optimaliam ir Jums patogiam E-parduotuvės funkcionavimui;
- Siekiant užtikrinti sklandų E-parduotuvės administravimą;
-Jūsų paskyros registravimui ir palaikymui;
- Tinkamam Jūsų užsakytų paslaugų suteikimui;
- Siekiant Jums pateikti aktualią informaciją, atsakyti į Jūsų užduotus klausimus;
- Vykdant statistinę ir kitą analizę, skirtą tobulinti E-parduotuvės veiklą ir Jūsų patirtį ja naudojantis;
- Kitiems tikslams, kurie gali būti Jums nurodomi Jūsų duomenų pateikimo metu.

Siekdami įgyvendinti savo teises, galite pateikti mums užklausą ar prašymą raštu (laisva forma): info@katilita.lt. Gavę tokio pobūdžio prašymą ar užklausą iš Jūsų, galime paprašyti užpildyti reikiamas formas, taip pat - pateikti notariškai patvirtintą Jūsų asmens dokumento kopiją arba kitu būdu jus identifikuoti, siekiant išvengti Asmens duomenų atskleidimo.
Po Jūsų prašymo ar užklausos gavimo dėl Asmens duomenų tvarkymo, Mes įsipareigojame kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo kreipimosi dienos, pateikti Jums atsakymą ir atlikti prašyme nurodytus veiksmus arba informuoti Jus, kodėl atsisakome juos atlikti. Prireikus nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar 60 dienų, atsižvelgiant į prašymo/-ų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju, per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos mes informuosime Jus apie tokį pratęsimą.

 

Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims:

- Mes įsipareigojame jūsų Asmens duomenų atžvilgiu laikytis konfidencialumo pareigos. Jūsų Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia duomenų subjekto sutarčiai sudaryti ir vykdyti arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
- Bendrovė gali pateikti Asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Bendrovei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Bendrovės vardu. Tokie Bendrovės pasirinkti Asmens duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti Bendrovės ir paslaugų tiekėjo sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Užtikriname Jus, kad Bendrovė bendradarbiauja tik su tokiais duomenų tvarkytojais, kurie garantuoja tinkamas priemones (organizacines ir technines) Asmens duomenų tvarkymui ir užtikrina Asmens duomenų tvarkymą pagal teisės aktų reikalavimus.
- Įmonė taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

 

Asmens duomenų saugojimo terminai

- Jūsų asmens duomenis saugome tik tokį laikotarpį, kuris yra būtinas privatumo politikoje numatytų tikslų įgyvendinimui.
- Jūs taip pat galite pareikalauti, kad Jūsų paskyra E-parduotuvėje būtų panaikinta, arba patys tai galite padaryti prisijungę prie savo paskyros (užėją ant savo profilio paspauskite mygtuką "Pašalinti paskyrą", atsidariusiame lange uždėkite varnelę prie "Tvirtinu paskyros šalinimą, suprantu, jog šis veiksmas negrąžinamai sunaikins duomenis apie mane! ir paspauskite mygtuką "Pašalinti paskyrą").
- Jeigu 2 metus nebūnate aktyvus (skaičiuojama nuo paskutinio prisijungimo prie savo paskyros data) E-parduotuvėje turimoje Vartotojo paskyroje, Jūsų asmens duomenys yra ištrinami.
-Su tiesiogine rinkodara susiję asmens duomenys yra saugomi 4 metus.
-Su reklaminių akcijų, žaidimų, konkursų organizavimu susiję asmens duomenys yra saugomi 4 mėn. po rezultatų paskelbimo. Laimėto asmens duomenys yra saugomi 10 metų.
Aukščiau esantiems terminams suėjus asmens duomenys yra ištrinami.

 

Nepilnamečių Asmens duomenys

- Mes rūpinamės nepilnamečių privatumo apsauga. Informuojame, kad mūsų E-parduotuvė ir Svetainė nėra pritaikytos asmenims, jaunesniems nei 18 metų amžiaus.
- Asmenys, kurie yra jaunesni negu 18 metų, negali teikti jokių Asmens duomenų E-parduotuvėje ir Svetainėje.
- Jei asmuo yra jaunesnis negu 18 metų, norėdamas naudotis E-parduotuve ar Svetaine, prieš pateikiant Asmens duomenis, privalo turėti bent vieno iš teisėtų atstovų (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

Duomenų subjektų teisės

Būdamas Duomenų subjektu, turite šias Duomenų subjekto teises:
- Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą (“teisė žinoti”).
- Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis (“teisė susipažinti”).
- Teisė reikalauti ištaisyti duomenis (“teisė ištaisyti”).
- Teisė reikalauti ištrinti duomenis (“teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas


Elektroninėje parduotuvėje naudojami slapukai (cookies)